facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาส เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย4/9 หมู่ที่ 1
2 ประกาศ เรื่องประการาคากลางโครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกรังพร้อมผนังกันดินซอยเทศบาล ๔
3 ประกาศเรื่องประกาศการตรวจการจ้างโครงการถมดินบริเวณข้างศาลาพักร้อน บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย จำนวน 1 งาน
5 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้ทองเก็บของ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย จำนวน 1 งาน
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอย 7,8 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยกรีนเพลส หมู่ที่ 1
9 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 15/6 หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายแนวเสาไฟฟ้า ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
11 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องประชาสัมพันธ์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบบริเวณชั้น1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเป็นท่อเมน HDPE หมู่ที่ 3
13 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมฐานคอนกรีตบริเวณ หมู่บ้านบีเคลัคกี้โฮม 2 หมู่ที่ 1
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อ HDPE เมนรองทดแทนท่อ PVC เดิม หมู่ที่ 1
15 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างศาลาพักร้อน บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 แยกบ้านชายสิงห์ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 หลัง
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลางถนน 3056 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 12 บริเวณน่าบ้านนางลำดวน ตามแบมาตรฐานที่เทสบาลตำบลอุทัยกำหนด
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 60 วัตต์จำนวน 120 ชุด เพ่ิมเติมภายในเขตเทศตำบลอุทัย
20 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 12 แยกที่ 2 ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 12 แยกที่ 2 ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ขนาด 6 บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม LED
24 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ วสอย4/9 หมู่ที่ 1
25 ประกาศ เรื่อง การตรวจพัสดุโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดถ้าย ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
26 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1
27 ประกาศ เรื่อง ประการราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบคลองชลประทาน จำนวน ๑๗ ต้น
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศ การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาอเนกประสงค์ ตามเเบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 คุ้งสะดา ซอย 3/2 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 12
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการขยายไหล่ทางเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่๑ ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
33 ประกาศ เรื่องประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)
34 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
35 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจขการจ้างเหมาโครงการจัดซื้อโปรแกรมค่าขยะพร้อมอุปกรณ์
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED. บริเวณหน้าวัดโคกช้าง
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
39 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา (หมู่ที่๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๑)ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด
41 ประกาศ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ ๔
42 ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทสบาลซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาเอนกประสงค์
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทสบาลตำบลอุทัย
45 ประกาศ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดวื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดบรรทุก ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒๔๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน
46 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑๒
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
48 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทสบาลซอย 11 หมุ่ที่ ๒ ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาอเนกประสงค์
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล ๑๒ แยกที่ ๒ ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
51 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมูที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทสบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาเอนกประสงค์
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่1ตำบลอุทัย
55 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ คุ้งสะดา ซอย๓/๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร
56 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่๑ หมู่ที่๓ และหมู่่ที่ ๑๑
57 ประกาศ เรื่อง ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 คุ้งสะดา ซอย ๓/ฦ๒
58 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผอวจราจรลูกรังสายทางเลียบคลองช่องสะเดา(ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ ๒
59 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564
60 ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ม.๑
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลอุทัย
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
64 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาล ด้วย
65 ประกาศ เทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา จ้าโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายเลียบช่องสะเดา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.อุทัย
67 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่๑ ต.อุทัย
68 ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงกับบันทึกข้อตกลงการรับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)
69 ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงกับบันทึกข้อตกลงการรับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายทางเลียบคลองช่องสะเดา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.อุทัย)
70 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงก่ารวางท่อระบายน้ำพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่๑ ต.อุทัย ปี๖๔