facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑๒
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
3 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทสบาลซอย 11 หมุ่ที่ ๒ ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาอเนกประสงค์
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล ๑๒ แยกที่ ๒ ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมูที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทสบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาเอนกประสงค์
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่1ตำบลอุทัย
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ คุ้งสะดา ซอย๓/๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร
11 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่๑ หมู่ที่๓ และหมู่่ที่ ๑๑
12 ประกาศ เรื่อง ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 คุ้งสะดา ซอย ๓/ฦ๒
13 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผอวจราจรลูกรังสายทางเลียบคลองช่องสะเดา(ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ ๒
14 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564
15 ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ม.๑
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลอุทัย
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
19 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาล ด้วย
20 ประกาศ เทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา จ้าโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายเลียบช่องสะเดา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.อุทัย
22 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่๑ ต.อุทัย
23 ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงกับบันทึกข้อตกลงการรับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)
24 ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงกับบันทึกข้อตกลงการรับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายทางเลียบคลองช่องสะเดา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ต.อุทัย)
25 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงก่ารวางท่อระบายน้ำพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่๑ ต.อุทัย ปี๖๔
26 ประกาศ เรื่อง ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายทางเลียบคลองช่องสะเดา(ฝั่งซ้าย)หมู่ที่๒ ต.อุทัย ปี๖๔
27 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนข้างโรงเรียนอุทัย หมู่ที่๑
28 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลอุทัยเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินขยายไล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำภนนข้างโรงเรียนอุทัย หมู่ที่๑
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาตำบลอุทัย
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย ประกาสผู้ชนะการรเสนอราคา จ้างระบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ภายในเขตสำนักงานเทศบาล
33 ประก่าศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างเหาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
34 ประกาศ เรื่อง ประกาสการตรวจการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ภายในเขตเทสบาล ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโคงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล
37 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ขนาด๖ บริเวณหมู่ที่ ๔ ปี๖๔
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนข้างโรงเรียนอุทัย หมู่ที๑
39 ประกาศ เรื่องประกาศโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ภายในสำนักงานเทศบาล
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงโดยติดตั้งเสาเหล็กกิ่งเดี่ยว โคมไฟ LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ต้น
41 ประกาศ เรื่องประกาศโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงโดยติดตั้งเสาเหล็กกิ่งเดี่ยว โคมไฟ LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ต้น
42 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
43 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเทศบาล๗,๘
44 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล บริเวณราวสะพาน จำนวน ๑๒ ต้น
46 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED ทดแทนไฟฟ้าสาธารณะเดิมภายในเขตเทศบาลโดยติดตั้งโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๐
47 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
48 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่๑๑ ตำบลุทัย
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับสถานที่ลอยกระทงกิจกรรมโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๓
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าไฟแสงสว่างประดับสถานที่ลอยกระทงกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
51 ประกาศ เรื่อง กาตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดภายในเขตเทศบาล บริเวณเวณหมู่๒ หมู่๓ ซอยเทศบาล ๑๒ ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
52 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารป้อมยามเป็นห้องควบคุมกล้อง CCTV
53 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
56 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
57 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๓ รายการ
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถังน้ำประปา หมู่ที่๑ โดยใช้รถแมคโครในการปรับปรุงพื้นที่
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสกดุไฟฟ้าและวิทยุ
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓ ๒๔๗๙
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปี๖๓
68 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
69 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดภายในเขตเทศบาล บริเวณหมู่๒ ซอยเทศบาล๑๑ หมู่ที่๑ ซอยเทศบาล๔ ซอยเทศบาล๗ ซอยเทศบาล๘ หมู่๓ ซอยเทศบาล๑๒
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย