facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้ายขนาดน้ำหนักบรรทุก ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำ ๑๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยคัดเลือก
2 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแลบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในเทศบาล
3 ประกาสเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การกหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
4 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงครั้งที่๑
5 ประกาศคำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
6 ประกาศคำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและารปฏิบัติราชการ
7 คำสั่งเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล ให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน
8 ประกาศ เรื่อง แผนกรใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564
9 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน(ระหว่างวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑มีนาคม๒๕๖๔
10 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงวสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหารงาน ปี๖๔
11 ประกาศเทสบาลตำบลอุทัย เรื่อง ของงดการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกันและต้อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลอุทัย
13 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลตำบลอุทัยแและนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย พ.ศ.๒๕๖๔
14 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประาณ พ.ศ.๒๕๖๔
15 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย (สภาท้องถิ่น)
18 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด ที่๑/๒๕๖๔
19 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
20 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
21 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ตามพระรขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
22 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
23 ประกาศ เรื่อง รายชื่อู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
24 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนเเปลงวันดำเนินการประเมินสมรรถนะ
25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสสรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
26 ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ของเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปี๒๕๖๓
27 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
28 ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่น
29 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
30 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 2563
31 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลุทัย
32 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เทศบาลตำบลอุทัย
33 คำสั่งเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
34 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรหาเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2561
36 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
37 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
38 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
39 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
40 เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต
42 ประกา เรื่อง ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการของพรักงานพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
43 ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
44 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
45 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 60
46 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 และพนักงานจ้าง ปี 2559
47 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ นางนพมาศจำแลง(สาวประเภทสอง) กระทงประดิษฐ์ (กระทงใหญ่) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
48 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
49 ประกาศ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2559-2563
50 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
51 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
52 ประกาศเทศบาล เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
53 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
54 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร
55 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
56 ประกาศเทศบาล เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2558
57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปีงบประมาณ 2557
58 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 58
59 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภรกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.โยธา ป
60 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลอุทัย
62 ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.13
63 ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
64 ประกาศเทศบาล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันต้องเสียภาษีโรงเรีย
65 ประกาศเทศบาล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเ
66 ประกาศเทศบาล เรื่อง ถึงกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557
67 ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
68 ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2557-2561
69 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
70 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทสบาลตำบลอุทัย (OSCC)