facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลอุทัย  
   
2
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  
   
3
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร  
   
4
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  
   
5
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำก  
   
6
คู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
   
7
คู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
   
8
คู่มือประชาชน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.สัญชาติ ฉบับที  
   
9
คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน  
   
10
คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
   
11
คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิดตามาตรา 20/1  
   
12
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่าง  
   
13
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน  
   
14
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  
   
15
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  
   
16
คู่มือประชาชน การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  
   
17
คู่มือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  
   
18
คู่มือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  
   
19
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  
   
20
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
   
21
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านท.ร. 13  
   
22
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเ  
   
23
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด  
   
24
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  
   
25
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  
   
26
คู่มือประชาชน : การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  
   
27
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)  
   
28
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499  
   
29
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
   
30
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  
   
31
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลื้อยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน  
   
32
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ  
   
33
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  
   
34
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน  
   
35
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  
   
36
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์  
   
37
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น  
   
38
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายหรือกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน  
   
39
คู่มือประชาชน : การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ  
   
40
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  
   
41
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  
   
42
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
   
43
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  
   
44
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
   
45
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  
   
46
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า  
   
47
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
   
48
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  
   
49
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
   
50
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย