facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565  
   
การแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ ปี 2563  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอุทัย  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556  
   
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2555  
   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2557  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553  
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552  
   
แผนดำเนินการประจำปี 2553  
   
แผนพัฒนาสามปี 2553 - 2555  
   
แผนยุทธศาสตร์ 2553 - 2557