facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กันยายน 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน สิงหาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กรกฎาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน เมษายน 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มีนาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มกราคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ธันวาคม 2560  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560  
   
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560