facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560  
   
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ธันวาคม 2560  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มกราคม 2561  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มีนาคม 2561  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน เมษายน 2561  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กรกฎาคม 2561  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน สิงหาคม 2561  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กันยายน 2561  
   
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564