facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561  
   
2
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)  
   
3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  
   
4
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2554  
   
5
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
6
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557  
   
7
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2558  
   
8
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559  
   
9
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  
   
10
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558  
   
11
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559  
   
12
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560  
   
13
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  
   
14
สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
15
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
16
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
17
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
18
ประกาศ เรื่องประกาศงบแสดงผลการดำเนิงานจ่ายจากเงินรายรับ  
   
19
งบแสดงฐานการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2563  
   
20
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
   
21
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
22
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
23
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
24
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
25
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564