facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายอลงกรณ์ กรอบกระจก

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดัยกลาง)

ว่าง

รองปลัดเทศบาลตำบลอุทัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.08-9084-9459
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นายอลงกรณ์  กรอบกระจก

นางเสาวนีย์ กระจกเหลี่ยม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 08-1361-4555

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.09-8938-4797
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นายอภิชัย เกิดแก้ว

นางนันท์นารินทร์ ดิลกเมธานนท์

นายช่างอาวุโส  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.09-8693-2356
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)นางชุติมา อุดมธัญลักษณ์

นางสมลักษณ์ อวยพร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.08-6810-5146
(นักบริหารงานการสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)

นางทัศนันท์ มิ่งกลิ่น

นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ฒนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทร. 08-9538-4664
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) นางสาวสิริญญา ขันธสอน

 นางนันท์นภัส วอตามพิรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัวดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)