facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวดรุณี  คงมาก

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย  โทร. 0926137733
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดัยกลาง)

นางสาวดรุณี  คงมาก

รองเทศบาลตำบลอุทัย  โทร. 0926137733
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.08-9084-9459
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นายอลงกรณ์  กรอบกระจก

นางเสาวนีย์ กระจกเหลี่ยม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 08-1361-4555

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.09-8938-4797
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นายอภิชัย เกิดแก้ว

นางนันท์นารินทร์ ดิลกเมธานนท์

นายช่างอาวุโส  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.09-8693-2356
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)นางชุติมา อุดมธัญลักษณ์

นางสมลักษณ์ อวยพร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.08-6810-5146
(นักบริหารงานการสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)

นางทัศนันท์ มิ่งกลิ่น

นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ฒนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทร. 08-9538-4664
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) นางสาวสิริญญา ขันธสอน

 นางนันท์นภัส วอตามพิรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัวดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)