facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายกิติศักดิ์  กลับเป็นสุข

ประธานสภาเทศบาลตำบลอุทัย  โทร. 084-311-1017

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี

นางนัทธมน  พรรณมาลัย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุทัย 
 โทร.081-777-2305

หัวหน้าปลัดเทศเบลตำบลอุทัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร.081-929-6857นายสมศักดิ์  วารีวงษ์

นายเสกสรรค์  อุทัยศิริตานนท์

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร.080-703-4281

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
            โทร.095-750-3137                   

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี

นางสาวจิณณพัต ทองแกมใบ

นายศราวุฒิ  สุวนิธิ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 081-777-2305

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 095-764-8436

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 092-282-7177

นางสาวนาตยา ประเสริฐอุทัยศรี

นายวัชระ  อยู่วัฒนา

นายชลอ  คงสมปราชญ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 081-575-3101

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 089-441-7362

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 081-994-2094

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น

นายกิติพงษ์  ดำริกิจเจริญ

นายกิติศักดิ์  กลับเป็นสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร.085-189-0129

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร. 090-997-5263

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย
โทร.084-311-1017