facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายเอกชัย การวัฒนี

ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย โทร.08-1929-6857

          (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาลตำบลอุทัย
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 


นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โทร. 08-9084-9459
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง โทร. 08-9538-4664
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรัชนีย์ ศรีวิจิตกร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   โทร. 08-1991-4886
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


 

 

นางสาวสิริญญา  ขันธสอน

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายเรวัตร  ชลพลัง

คนงาน

พนักงานจ้าง

นางมุกดา  จันทรา

นายนุกูล  ดีพยุง

นายบุญสม  เพ็ชรแกมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

นายอิทธิพร บุญจิตรากุล

 

นายวัชรพงษ์  พรมมิ

พนักงานขับรถยนต์

 

คนงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง


นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)


 

นายธนกิจ  สุขสันติดิลก
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


 

นางสาววันเพ็ญ  แพพิพัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิเชียร ประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

(พนักงานขับรถดับเพลิง)

(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

พนักงานจ้าง

นายวิศิษฎ์  วารีวงษ์

นายพรศักดิ์  ทุนสนอง

นายสุรพล  ลาภเกิน

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

 

นายปิยะณัฐ  สังข์ประไพ

นายอภิรักษ์ สมบัตเจริญ

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


 

 

 

นายเอกสิทธิ์ บุญฤทธิ์

 

 

พนักงานดับเพลิง