facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พมใสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566  
ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พมใสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การเผาขยะ  
ประกาศ เรื่อง การเผาขยะ


 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กรจ้างงานสำหรับผู้พิการ  
ข่าวประชาสัมพันธ์กรจ้างงานสำหรับผู้พิการ


 
   
   
   
 
การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ควรทำและไม่ควรทำ


 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


 
   
   
   
 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566  
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566


 
   
   
   
 
กองสัวสดิการ เทศบาลตำบลอุทัย โดยกรนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกฯอุทัย จะดำเนินกาจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2567 เพือนำไปสู่การพิจราณาแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอุทัย  
กองสัวสดิการ เทศบาลตำบลอุทัย โดยกรนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกฯอุทัย จะดำเนินกาจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2567 เพือนำไปสู่การพิจราณาแผนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
โครงการวิ่งการกุศล อุทัยมินิฮาล์ฟมาราธอน 2022  
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลอุทัย จัดการรับชำระค่าน้ำประปา วันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 17-18 กันยายน 2565 และวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ชำระได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย  
ประกาศ เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลอุทัย จัดการรับชำระค่าน้ำประปา วันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 17-18 กันยายน 2565 และวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ชำระได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542