facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลอุทัย ในวันที่ 13 เมษายน 2566ได้เริ่มงานแล้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย

การประกวดก่อเจดีย์ทราย วันที่ 12 เมษายน 2566 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยจัดงานโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลอุทัย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ บริเวณแทงค์ประปา(วัดโคกช้าง) หมู่ที่ 1,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 3056 หมู่ที่ 13 (หน้า ซีเจ)

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ช่วงไหล่ทางบริเวณข้างธนาคารออมสิน - รพ.สต.อุทัย หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย เนื่องจากไหล่ทางมีความต่างระดับอาจทำให้เกิดอันตรายและเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว

เทศบาลตำบลอุทัย นำโดย ท่านนายกอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ส่งมอบเตียงนอนพร้อมกล่องลิ้นชัก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดำรงชีวิตยากลำบาก

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3043 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายละเอียด  สามารถผลิตได้ในชุมชน ราคาถูก แ..
ติดต่อ  กลุ่มสตรีแม่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10/2 หมู่4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ติดต่อ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
รายละเอียด   ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศไต้นอกเกาะเมือง ศิลปแบบฝรั่งเศส เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในประเทศ..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร