facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และนายทศพร บุญจิตรากุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลอุทัยลงพื้นที่สำรวจปัญหานกอพยพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกลิ่นเหม็นรำคาญของนกอพยพ
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565


   
   
   
 
กองช่าง เทศบาลตำบลอุทัยออกดำเนินการสำรวจพร้อมซ่อมแซม สาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัยโดยการนำของท่านนายกอรรถพร บุญจิตรากุลนายกเทศมนตรีตำบลอุทัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัยและพนักงานทุกท่านให้การต้อนรับท่านนายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดินทางมาเพื่อมอบข้าวสาร
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัยออกดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเกาะกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทาสี
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วย ATK โดยเทศบาลตำบลอุทัยให้การสนับสนุนชุดตรวจ Covid-19 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ (On-Site) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
กองช่าง เทศบาลตำบลอุทัยออกดำเนินการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พระนครศรีอยุธยา สำรวจแทงค์น้ำประปา หมู่12 สำนักงานเทศบาลหมู่ 11 หมู่บ้านคลองชนะศึกหมู่ 3 หมู่บ้านโรงในหมู่ 4 หมู่บ้านยายกะตา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อชมเชยด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดี รวดเร็ว ถูกต้อง ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ร่วมทำ MOU กับ โรงเรียนวัดจำปา และชมรมฟุตบอลวัดจำปา ได้ลงนามร่วมกันจัดทำชมรมฟุตบอลเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าชมรม
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ท่อระบายน้ำอุดตัน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ครัวปันน้ำใจ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ทศบาลตำบลอุทัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 รายและวาตภัย จำนวน 1 ราย
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ครัวปันน้ำใจ สนับสนุนโดยท่านนายกอรรถพร บุญจิตรากุล
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าตึก หมูที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหอพักในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ร่วมงานพิธีมอบของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือ จากกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย