facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
cheapest essay writers d447rg
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
how to write a thematic essay k68ihw
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
writing mba essays o57dwc
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
critical essay help x49ywh
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
how to write an introduction essay r80iuz
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เนื่องจากทางเข้าบ้านเรือประชาชนถูกน้ำท่วมขัง ได้รับความเดือดร้อน บริเวณซอยเทศบาล2/1 (ทางเข้าอำเภออุทัยหลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3056 (หน้า 7-11) หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุด บริเวณซอยทางเข้าวัดโตนดเตี้ย (ข้างบริษัท เจแอนด์เจ) หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยและซ่อมแซมท่อประปา บริเวณประตูระบายน้ำหมู่ที่ 2 และซ่อมแซมท่อประปา บริเวณซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการลงหินคลุก/พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณถนนทางเข้าบ้านเรือนประชาชน(หลังที่ว่าการอำเภออุทัย) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและออกวัดระยะโครงการก่อสร้างรั้วลานคอนกรีตอาคารโรงผลิตน้ำ หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมท่อประปา บริเวณหมู่ที่ 13และผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจสอบความเรียบร้อย การก่อสร้างโครงการกำแพงกันดิน หมู่ที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ลงหินคลุก/พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณถนนเส้นบ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และซ่อมผิวทางที่ชำรุด(หลุม) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 13 (วันที่ 11 สิงหาคม 2565)
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ เนื่องจากเป็นหลุมบ่อ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ประชาชน (บริเวณ รพ.สต.อุทัย) หมู่ที่ 13 ซ่อมผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 11และซ่อมประปา หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดรอรถประจำทางหน้าโรงเรียนวัดจำปา หมู่ที่ 13 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1และซ่อมท่อประปา บริเวณใกล้ปั้มบางจาก หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ กองช่างออกสำรวจโครงการภายในเขตเทศบาล (ซอยเทศบาล 7,8 ซอยเทศบาล 4/9 และซอยเทศบาล 2/1 เส้นทางเข้าอำเภอ) เพื่อวางท่อ HDPE หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และวัดพื้นที่การตีเส้นจราจร(ข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนวัดโคกช้าง) หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวรริมทางหลวง 3056 (หน้าหมู่บ้านบัวคลี่ 10) หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย ซ่อมประปา บริเวณซอย 4/9 หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการตรวจดูความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางเส้นหัวลาน-ดอนพุทรา และซอยเทศบาล14 หมู่ที่ 3ซ่อมท่อประปา บริเวณซอยเทศบาล 2/2(กรีนเพลส) หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ซ่อมแซมประปา บริเวณสะพานหน้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 และ ตรวจเช็คมาตรน้ำ บริเวณสี่แยกสะพาน 1 (หน้าตึก) หมู่ที่ 3และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3056 (เกาะกลาง-ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
นายกฯ สท.บุญเลิศ จิตรภักดี , ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธยา ร่วมออกตรวจสอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อความเรียบร้อยแก่ประชาชน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยและตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ เนื่องจากสายเมนไฟฟ้าขาด หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย