facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

เขตควบคุมป้ายโฆษณา ติดต่อก่อนติดตั้ง เทศบาลตำบลอุทัย

นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ นายช่างโยธา ออกสำรวจงานภายในเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวง 3056 วางท่อซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเส้นหัวลาน-ดอนพุทรา หมู่ที่ 13และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานข้ามคลองข้าวเม่า หมู่ที่ 12

ประเพณีลอยกระทงประจำปี2565 ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- พัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ เตรียมสถานที่งานลอยกระทง วัดโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตาม "โครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด" ประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตลาดอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา บริเวณตลาดอุทัย หมู่ที่ 1

นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ สท.พัชราวดี เนตรสุวรรณ เหตุรำคาญฝุ่นละอองเนื่องจากรถบรรทุกขนลูกรัง นำลูกรังมาถมตำบลใกล้เคียง
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

โครงการวิ่งการกุศล อุทัยมินิฮาล์ฟมาราธอน 2022
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้
รายละเอียด  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพร..
ติดต่อ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า O-TOP ชุมชนบ้านสามง่าม ตำบลอุทัยอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดไชยวัฒนาราม
รายละเอียด   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 (พ...
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร