facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อวัดโคกช้าง

กืจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดเชื้อ

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนในชุมชน

กืจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 สถานที่ราชการ

วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิค-19

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดนัด
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พมใสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
[+] more
 
 
[+] more
ดูทั้งหมด

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของ นายอรรถพร บุญจิตรากุล ได้ออกดำเนินการ ลงหินคลุกและปรับเกลี่ย บริเวณจุดที่วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา หมู่ 3

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และกรมกิจการเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเด็กเยาวชนไร้ที่พึ่ง บริเวณ หมู่บ้าน B.K 2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหอพักในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ดูทั้งหมด
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ขนมกรฃะหรี่ปั๊บ แสนอร่อย
รายละเอียด  กะหรี่ปั๊บ ใส้แน่น ไม่ผสมสารกั..
ติดต่อ  นางกัญญา หอมประเสริฐ 092-4282532..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดตูม
รายละเอียด   ตั้งอยู่บริเวณริมคลองวัดตูม ถนนอยุธยา-อ่างทอง ห่างจากตัวเมืองอยุธยา ประมาณ 6-7 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลวัดตูม มีเน..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร