facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยหลังบ้านนายช่างสัญญา

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อการควบคุม ป้องกันโรค อย่างเต็มพื้นที่100%เพื่อความสะดวก ลดการเดินทาง เสริมความมั่นใจและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธา ออกสำรวจพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำขัง บริเวณซอยเทศบาล 14/3 หมู่ที่13 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฯ สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด.ช.ชยธร สาพิณ อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 40/26 หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย นำทีมโดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย ร่วมกันให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ที่มาทำการเยี่ยมผู้ตกเกณฑ์ จากการสำรวจ จปฐ. ของเทศบาลตำบลอุทัย

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยโดยการนำของ นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ซ่อมแซมท่อเมนประปาแตก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยและลงหินคลุกพร้อมปรับเกี่ยพื้นที่ บริเวณถนนเส้นเลียบคลอง หมู่ที่ 12
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1,2,3 ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2565
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน
รายละเอียด  บรรจุถุงๆ ละ 5 บาท และ 10 บาท ..
ติดต่อ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ นางสมศรี..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่  ปราสาทนครหลวง
รายละเอียด   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสกา..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร