หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล ม.12 ปี 58
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ปี 58
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจรับงานปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13 ปี 57
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13 ปี 57
5 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.13 ปี 57
6 ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13 ตำบลอุทัย ปี 57
7 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินบริเวณศาลาประชาคม ม.11 ปี 57
8 ประกาสสอบราคาโครงการถมดินบริเวณศาลาประชาคม ม.11 ปี 57
9 ประกาศ กำหนดวันตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาโรงเรียนวัดโคกช้าง ปี 57
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลก่อสร้างถังน้ำใส ม.3 ปี 57
11 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะประมูลโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.4 , ม.11 ปี 57
12 ประกาศ กำหนดวันตรวจรับงานศาลาพักร้อนปี 57
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) ปี 57
14 ประกาศ กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขประมูลเจ้าบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ม.4-
15 ประกาศ กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขประมูลก่อสร้างถังนำ้ใส ม.12พร้อมประปรุงระบบประปา
16 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางสอบราคาอาหารเสริม นม 57
17 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 1/2557
18 ประกาศ เปิดเผยราคากลางประมูลโครงการก่อสร้างถังน้ำใสและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ปี57 ม.1
19 ประกาศ เปิดเผยราคากลางประมูลจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.4 ปี57
20 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถัวน้ำใส ม.12 พร้อมปรับปรุงระบบประปาบาดาล ม.12, 3
21 ประกาศ เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ม.4,11 ปี 57
22 ประกาศ เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ม.4,11 ปี 57
23 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 57
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาพักร้อน 57
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ สอบราคาศาลาพักร้อน 57
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจรับงานถมดินหลังสำนักงาน ปี 57
27 ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจรับงานก่อสร้างหลังเอนกประสงค์ ร.ร. ปี 57
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน ปี2557
29 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน ปี 2557
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินหลังสำนักงาน ปี 57
31 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีประโยชน์จ้างถมดินหลังสำนักงาน ปี 57
32 ประกาศเทสบาล เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ปี 57
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี57
34 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี57
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ปี 57
36 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ปี 57
37 ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.13
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกขยะฯ ปี 57
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์รซื้อขายรถยนต์บรรทุกขยะ ปี 57
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปี2557
41 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปี2557
42 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคุ้งสะดา 57
43 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคุ้งสะดา 57
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ สอบราคาปรับปรุงถนน คุ้งสะดา 57
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ม.1 คุ้งสะดา 2557
46 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน ม.1 คุ้งสะดา ปี 2557
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การอสบราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล ปี57
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล ปี 57
50 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดจำปา ม.13
51 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัวริมคลองช่องสะเดา ม.2 ปี 56 งวด
52 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.13 ปี 56
53 ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ่้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.12 ปี56
54 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนกส์ ปี 56
55 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ร.ร.วัดจำปา ม.13 ปี56
56 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนฯช่องสะเดา ม. 2 ปี 56
57 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดจำปา ม.13 งบปี 56
58 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ม.13 ปี56
59 ประกาศ ทต.อุทัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 56
60 ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคปรับปรุง ถนน คสล. ฯ ม.1 ซอย 3/1 ปี 2556
61 ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา ม.12 ฯ ปี 2556
62 ประกาศ แก้ไข สอบราคาก่อสร้างเทพื้น คสล. ฯเป็นก่อสร้างลานกีฬาฯ ปี 2556
63 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเทพื้น คสล. พร้อมรั้วล้อมรอบ ม.12 บริเวณสนง. ปี56
64 ประสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (บ้านคุ้งสะดา ปีงบประมาณ 56
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว ฯ ม.2 ปี 2556
66 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11แล
67 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัวบริเวณริมคลองช่องสะเดา หมู่ ๒ ปี๒๕๕๖
68 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯ ปี 2556
69 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 ปี 2556
70 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ปี 2556