หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินหลังสำนักงาน ปี 57
2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีประโยชน์จ้างถมดินหลังสำนักงาน ปี 57
3 ประกาศเทสบาล เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ปี 57
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี57
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี57
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ปี 57
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ปี 57
8 ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.13
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกขยะฯ ปี 57
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์รซื้อขายรถยนต์บรรทุกขยะ ปี 57
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปี2557
12 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปี2557
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคุ้งสะดา 57
14 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคุ้งสะดา 57
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ สอบราคาปรับปรุงถนน คุ้งสะดา 57
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ม.1 คุ้งสะดา 2557
17 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน ม.1 คุ้งสะดา ปี 2557
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การอสบราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล ปี57
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล ปี 57
21 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดจำปา ม.13
22 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัวริมคลองช่องสะเดา ม.2 ปี 56 งวด
23 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.13 ปี 56
24 ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ่้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.12 ปี56
25 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนกส์ ปี 56
26 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ร.ร.วัดจำปา ม.13 ปี56
27 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนฯช่องสะเดา ม. 2 ปี 56
28 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดจำปา ม.13 งบปี 56
29 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ม.13 ปี56
30 ประกาศ ทต.อุทัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 56
31 ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคปรับปรุง ถนน คสล. ฯ ม.1 ซอย 3/1 ปี 2556
32 ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา ม.12 ฯ ปี 2556
33 ประกาศ แก้ไข สอบราคาก่อสร้างเทพื้น คสล. ฯเป็นก่อสร้างลานกีฬาฯ ปี 2556
34 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเทพื้น คสล. พร้อมรั้วล้อมรอบ ม.12 บริเวณสนง. ปี56
35 ประสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (บ้านคุ้งสะดา ปีงบประมาณ 56
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว ฯ ม.2 ปี 2556
37 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11แล
38 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัวบริเวณริมคลองช่องสะเดา หมู่ ๒ ปี๒๕๕๖
39 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯ ปี 2556
40 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 ปี 2556
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ปี 2556
42 ประกาศเทศบาล สอบราคาซื้อสื่การเรียนการสอน , วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ป